Hvordan opsiger jeg mit medejerskab?

OK's vedtægter siger (uddrag):

En andelshaver kan udtræde af selskabet med mindst 6 måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs udløb.

Udtræder en andelshaver efter lovligt varsel, har selskabet ret og pligt til at udbetale andelshaverens indestående på andelskontoen.

En andelshaver kan altså udmelde sig med 6 måneders skriftlig varsel.

Der kan vælges imellem to udbetalingsformer:

  1. Hele andelskapitalen mod et fradrag på 25%
  2. Hele beløbet med 1/5 årligt i fem år


Anmodninger om udbetaling godkendes af repræsentantskabet på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Udbetalinger under 2.000 kr. udbetales umiddelbart.

Hvis en andelshaver ved udmeldelse skylder OK penge, kan tilgodehavendet modregnes i andelskapitalen.

I tilfælde af dødsfald eller konkurs kan bestyrelsen træffe beslutning om umiddelbar udbetaling.

Læs mere om medejerskab

Fik du svar på dit spørgsmål?

Tak for din feedback.

Tak for din feedback. Kontakt os, så vi kan hjælpe dig

top